Ο ρόλος της μοριακής απεικόνισης στη θεραπεία.

Ε. Π. Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Σάββατο 20 Οκτωβρίου/10:00-11:00

Η μοριακή απεικόνιση ορίζεται ως η ανίχνευση, ο χαρακτηρισμός και η ποσοτικοποίηση βιολογικών διαδικασιών σε κυτταρικό και υπο-κυτταρικό επίπεδο σε ανθρώπους και ζώντες οργανισμούς.

Η μοριακή απεικόνιση επιτρέπει την ανίχνευση βλαβών σε πολύ πρώιμο στάδιο, τον προσδιορισμό παθολογικών διεργασιών και την παροχή πληροφοριών που δεν είναι δυνατόν να αποκτηθούν με τις συμβατικές απεικονιστικές τεχνικές. Συνεισφέρει σημαντικά στον καθορισμό της έκτασης της νόσου, στην αξιολόγηση της εξέλιξής της καθώς και στην ακριβή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Ως εκ τούτου, η μοριακή απεικόνιση είναι ένα εργαλείο το οποίο αποτελεί ‘’κλειδί’’ για τη στοχευμένη και εξατομικευμένη θεραπεία.

Τα κυριότερα συστήματα μοριακής απεικόνισης που είναι διαθέσιμα στην κλινική πράξη είναι η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography-PET) και η απεικόνιση με Μαγνητικό Συντονισμό (Magnetic Resonance Imaging-MRI). Η Ποζιτρονική Τομογραφία με τη χρήση 18 φθοριο-δεσοξυ-γλυκόζης (18F-FDG) και η Μαγνητική Τομογραφία βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στην ογκολογία, την καρδιολογία και τη νευρολογία.

Εκτός από τα υψηλής τεχνολογίας απεικονιστικά συστήματα, καθοριστικό ρόλο στην μοριακή απεικόνιση έχουν τα σκιαγραφικά μέσα αντίθεσης. Την τελευταία δεκαετία η έρευνα για την απεικόνιση με τη χρήση νανοσωματιδίων έχει αυξηθεί σημαντικά. Τα νανοσωματίδια λόγω των μοναδικών τους ιδιοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σκιαγραφικά μέσα αντίθεσης βρίσκοντας εφαρμογή σε όλες σχεδόν τις απεικονιστικές τεχνικές.

Η Ευρώπη δείχνει να έχει αντιληφθεί τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα της έγκυρης διάγνωσης και έχει στρέψει το ένδιαφέρον της σε νέες τεχνικές όπως είναι η μοριακή απεικόνιση με τη χρήση νανοσωματιδίων. Ήδη, σχεδόν σε κάθε Ευρωπαïκή χώρα έχουν αναπτυχθεί ηλεκτρονικές πλατφόρμες με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα νανοïατρικής και την ανταλλαγή πληροφοριών. Επιπλέον, η έρευνα στο πεδίο της νανοïατρικής έχει υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοδοτείται μέσω ερευνητικών προγραμμάτων (FP7, HORIZON 2020).

Ωστόσο, στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειψη χρηματοδότησης όσον αφορά καινοτόμες τεχνικές. Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη χρηματοδότησης με σκοπό την εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών στην κλινική πράξη, την ενίσχυση της νανοτεχνολογίας για ιατρική χρήση, τη μεταφορά γνώσης, την ανταλλαγή πληροφοριών με την υπόλοιπη Ευρώπη καθώς και τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη βιομηχανία.

 20-21 Οκτωβρίου
 Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα

https://www.linkedin.com/company/gpsfofficial/