Ιωάννης Πιρμεττής (Ερευνητής ΕΚΕΦΕ, Εργαστήριο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοφαρμάκων, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)

 Σάββατο 20 Οκτωβρίου / 10:00-11:00

 Η διάγνωση μιας μόλυνσης και η διάκρισή της από την άσηπτη φλεγμονή παραμένει δύσκολη σε πολλές κλινικές καταστάσεις ειδικά μετά από χειρουργική επέμβαση.
Οι ασθενείς υποβάλλονται σε μια σειρά από εργαστηριακές εξετάσεις όπως για παράδειγμα μετρήσεις πρωτεϊνών, αντισωμάτων, ταχύτητας καθίζησης ερυθροκυττάρων, λευκών αιμοσφαιρίων καθώς και βιοχημικές αντιδράσεις των κυτταροκινών.
Απεικονιστικές μέθοδοι, όπως η ακτινογραφία με ακτίνες-Χ, η αξονική τομογραφία και η τομογραφία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού εντοπίζουν μορφολογικές αλλαγές οι οποίες μπορούν να ανιχνευθούν μόνο σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Με τις εξετάσεις αυτές εντοπίζεται η ύπαρξη φλεγμονής αλλά δεν είναι αρκετές για να γίνει η σαφής διάκριση μεταξύ βακτηριακών μολύνσεων, όγκων και άσηπτης φλεγμονής. Η ακριβής διάκριση γίνεται μέχρι σήμερα με βιοψία και καλλιέργεια δείγματος ιστού.

Με τις σημερινές τεχνικές της πυρηνικής ιατρικής, εκτός από την απεικόνιση της μορφολογίας, είναι δυνατή η παρακολούθηση και η ποσοτικοποίηση βιοχημικών μεταβολών με την χρήση εξειδικευμένων ραδιοφαρμάκων.
Για την διάγνωση και τον εντοπισμό της φλεγμονής χρησιμοποιούνται διάφορα ραδιοφάρμακα όπως το κιτρικό γάλλιο-67 (67Ga-Citrate), ραδιοεπισημασμένα με τεχνήτιο-99m μονοκλωνικά αντισώματα έναντι πολυμορφοπύρηνων για την in vivo επισήμανση λευκών αιμοσφαιρίων και σκευάσματα με πολυκλωνική ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη (IgG) επισημασμένη με ίνδιο-111 ή τεχνήτιο-99m καθώς και ραδιοφάρμακα για την in vitro επισήμανση λευκών αιμοσφαιρίων με ίνδιο (111In-oxine) ή με τεχνήτιο (99mTc-HMPAO).
Τα σκευάσματα αυτά, παρότι χρησιμοποιούνται ευρέως για την απεικόνιση σηπτικών φλεγμονών, δεν είναι ειδικά για τη διαφορική διάγνωση της λοίμωξης από την άσηπτη φλεγμονή.

Η έρευνα για ανακάλυψη νέων εξειδικευμένων ραδιοφαρμάκων για τη διάκριση της λοίμωξης από την άσηπτη φλεγμονή αποτελεί σήμερα πεδίο όπου εστιάζονται πολλές ερευνητικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται ο σχεδιασμός και η σύνθεση συμπλόκων του τεχνητίου-99m (99mTc) με παράγωγα της σιπροφλοξασίνης η οποία είναι μία φθοριοκινολόνη με ισχυρή αντιμικροβιακή δράση.
Ο χαρακτηρισμός των συμπλόκων του 99mTc (λόγω της πολύ χαμηλής συγκέντρωσης τους) γίνεται με συγκριτική χρωματογραφία χρησιμοποιώντας σαν πρότυπο αναφοράς τα αντίστοιχα σύμπλοκα του Re τα οποία συντίθενται και χαρακτηρίζονται με στοιχειακή ανάλυση, και φασματοσκοπικές μεθόδους (IR, 1H-NMR).
Η βιολογική αξιολόγηση των συμπλόκων του 99mTc έδειξε ότι σύμπλοκα της δομής fac-[99mTc(CO)3(CipCS2)(PPh3)], όπου CipCS2 είναι η διθειοκαρβαμιδική σιπροφλοξασίνη και PPh3 η τριφαινυλοφωσφίνη, έχουν κατάλληλα χαρακτηριστικά για την εκλεκτική εντόπιση ιστών με λοίμωξη.

? 20-21 Οκτωβρίου
? Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα